Sunsum-banner01
Sunsum-banner02
Sunsum-banner02
 • Suw çüýşesi
 • Tumbler
 • Mug we kubok
 • Iýmit gapy
 • SYALASAT

  Hünärmen QC toparyna, berk gözegçilik proseduralaryna eýe boluň we müşderileri ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin hünär gözegçilik edaralary we synag edaralary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy saklaň.

 • ABILITY

  Güýçli OEM & ODM mümkinçilikleri bilen, daşky görnüşi, logotip çap etmek we gaplamak aýratynlaşdyrylyp bilner.Galyp, müşderiler tarapyndan berlen nusgalara we çyzgylara görä gaýtadan işlenip bilner.

 • HYZMAT

  10 ýyldan gowrak SANATÇYLYK Tejribesi we Güýçli üpjünçilik zynjyry INTEGRASI CANYAP MÜMKINÇILIGI

 • Metal gap-gaçlaryň görnüşleri haýsylar?

  Metal gap-gaç gaplarynyň görnüşleri haýsylar, saçak önümleri adamlaryň gündelik durmuşynda möhüm öý önümidir.Häzirki wagtda gap-gaç önümleriniň köp görnüşi bar we metaldan ýasalan gap-gaçlar hem şolaryň biridir.Köp adamlar metaldan ýasalan gap-gaçlar poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlary aňladýar diýip pikir edýärler.Aslynda metal tabyň görnüşleri ...

 • Wakuum izolýasiýa çüýşesiniň ýörelgesi

  Köp adamlar vakuum çüýşeleri ulanýarlar.Bu ýerde prinsipiň nämedigini bilýärsiňizmi? Ine, wakuum termos çüýşesiniň iş prinsipiniň gysgaça mazmuny.1. çüýşäniň korpusynyň ýapyk gurluşy Termos çüýşesiniň çüýşeli bedeni iki gatly gurluşy, çüýşäniň öt haltasynyň we çüýşäniň vakuumy ...

 • Çagalaryň saçak üçin haýsy material gowy

  1. Içimlik suw üçin poslamaýan polatdan poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlaryň artykmaçlygy, bakteriýalary köpeltmek aňsat däl, süpürmek aňsat, himiki elementleri az we agyz suwy üçin iň amatlydyr.Şeýle-de bolsa, ýylylygy çalt geçirýär we ýakmak aňsat, şonuň üçin ...

 • Plastiki gap-gaçlary nädip saýlamaly

  Daş görnüşine serediň Ilki bilen önümiň esasy maglumatlaryna, şol sanda öndürijä, adrese, aragatnaşyk maglumatlaryna, laýyklyk belligine, kepilnama ülňülerine we ş.m. serediň. Ikinjisi, önümiň daşky görnüşiniň aç-açanlygyna, esasanam ýagtylyga seretmekdir. .Programma ...

 • TERJIME EDIP BOLANOK

  Soňky ýyllarda azyk önümçiligi pudagy gülläp ösdi we durmuşymyza amatlylyk getirdi, ýöne öndürýän galyndylary daşky gurşawa gaty zyýanly.Meşhur sözde, zibil taşlanýan ýere nirede zyňylsa, problemalar ýüze çykar: şäherden taşlap, poligona taşlasak, ol ...

 • 917d00bc-300x300
 • ac340934-300x300

BIZ hakda

“Sunsum” hojalyk kärhanasy, Hytaýyň günorta-gündogar kenarýakasyndaky möhüm port şäheri bolan Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýär.Uzak möhletli daşary söwda däbi we çuň suw portuna ýakyn bolmagyň artykmaçlygy Ningbony güýçli daşary söwda şäherine öwürdi we biziň kompaniýamyz ýaly professional halkara söwda kompaniýalaryny döretdi.Biziň kompaniýamyz satuw plastmassa görnüşleri boýunça ýöriteleşdi,metalwe silikon öý önümleri we halkara bazaryndaky mahabat sowgatlary 10 ýyldan gowrak.Öý önümleri we içgi önümleri seriýasy ýaly esasy önümlerimiz.